K O L L A M P O O R A M

Loading

Archives: Events

നിറപുത്തരി ചടങ്ങുകൾ – 2022

Asramam Sree Krishna Swami Temple

ആശ്രാമം ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി മഹാക്ഷേത്രത്തിലെ ഈ വർഷത്തെ നിറപുത്തരി ചടങ്ങുകൾ നാളെ(4 /8 /2022 ,1197 കർക്കടകമാസം 19 നു ) രാവിലെ 5 :40 - 6 മാണിക്കും മധ്യെ നടക്കും